سرمايه اجتماعي و امنيت عمومي
 
تاريخ : چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۲۰:۵۴
از سرمايه اجتماعي تعاريف مختلفي ارائه شده است. بعضي از پژوهشگران سرمايه‌ي اجتماعي را مجموعه هنجارهاي موجود در سيستم اجتماعي مي‌دانند كه موجب ارتقاء سطح همكاري اعضاي آن جامعه گرديده و باعث پايين آمدن سطح هزينه‌هاي تبادلات و ارتباطات مي‌گردد. شايد بتوان گفت كه سرمايه اجتماعي، نقش بسيار مهم‌تر از سرمايه فيزيكي و انساني در سازمان‌ها دارا مي‌باشد. سرمايه اجتماعي با متغيرهاي شناخته‌شده جامعه‌شناختي همچون اعتماد، آگاهي، نگراني در باره ديگران و مسائل عمومي ارتباط دارد.
با توجه به شرح بالا، اين نكته روشن مي شود كه سرمايه اجتماعي به واسطه ظرفيتي كه دارد قادر به ايفاي نقش در حوزه امنيت عمومي مي‌باشد، اما نكته مهم چگونگي استفاده از اين سرمايه توسط متوليان جامعه است كه مي‌تواند جهت دهي مناسب را ايجاد نمايد.
از آنجايي كه در اين تحقيق سطح امنيت مورد نظر، امنيت عمومي مي‌باشد، لذا هدف اصلي كتاب تدوين راهبردهاي مناسب افزايش امنيت عمومي با بهره‌گيري از سرمايه اجتماعي مي‌باشد.
اين كتاب داراي چهار فصل است و عنوان فصل ‌اول كتاب «سرمايه اجتماعي و امنيت عمومي (مفاهيم و روابط)»‌ مي‌باشد و شامل مطالب زير مي‌شود: سرمايه اجتماعي، تاريخچه سرمايه اجتماعي، انواع سرمايه‌ي اجتماعي و جمع‌بندي نظريات.
عنوان فصل دوم كتاب «امنيت عمومي؛ انتظارات و كاركردها» است و و موارد ذيل را مطرح مي‌كند: امنيت عمومي، ابعاد امنيت، ابعاد مرجع امنيت عمومي، ديدگاه‌هاي نظري شناسايي محيط امنيت عمومي و رويكردهاي كلي تأمين و استقرار امنيت عمومي.
عنوان فصل سوم كتاب «تأثيرات متقابل سرمايه‌ي اجتماعي و امنيت عمومي» مي‌باشد و شامل موارد زير است: اعتماد، جرائم عمومي و امنيت عمومي و فتاوا و توصيه هاي مراجع و روحانيون مذهبي.
عنوان فضل چهارم، «رويكردها و راهكارهاي توسعه امنيت اجتماعي» مي‌باشد و شامل دو قسمت است، جهت‌گيري‌هاي اصلي و تدوين راهبردها
اين كتاب مي‌تواند مورد استفاده مديران، سازمان‌هاي امنيتي، نهادهاي اجتماعي، سازمان‌هاي سياسي و غير سياسي، شبكه‌هاي رسانه اي، دولت و نهادهاي وابسته مانند پليس و قوه قضاييه و نهادهاي ديني و متوليان امور مذهبي قرار گيرد.
كتاب « سرمايه اجتماعي و امنيت عمومي» توسط گروه مطالعاتي دانشكده امنيت ملي تاليف گرديده و انتشارات دانشگاه عالي دفاع ملي در سال 1388 اين كتاب را در 246 صفحه منتشر كرده است.
کد خبر: 8076
Share/Save/Bookmark