بازمهندسي عمليات رواني كاركردي راهبردي در مقابله با شبيخون فرهنگي
 
تاريخ : چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۲۰:۵۵
نظم و نسق‌دادن به يك مجموعه يا بازآرايي آن را با هدف يك ساخت جديد، مهندسي مي‌ناميم. در معناي ديگر، مهندسي به معناي تنظيم عناصر يك محيط است؛ به گونه‌اي كه در تناسب با غايت مطلوب قرار گيرد. مهندسي عمليات رواني نيز در همين راستا يك فن مبتني بر مهارت‌هاي فراواني است كه از فن‌آوري و دانش روان‌شناسي قدرت، سرچشمه مي‌گيرد. از نظر نويسنده عمليات رواني به كليه فعاليت‌هايي اطلاق مي‌شود كه موجب توليد، تغيير، تقويت و يا تصحيح نگرش و بينش مخاطب شده و آن را در راستاي اهداف و نيات پيام هدايت سازد. عمليات رواني به دو گونه تبليغ و جنگ رواني تقسيم مي‌شود. از آنجا كه مهندسي اجتماعي و فرهنگي مقوله‌اي حاكم بر عمليات رواني است، هدف اين كتاب توجه به نتايجي است كه بازمهندسي عمليات رواني براي برتري رواني جوامع و دولت‌ها به آن نياز دارد، به گونه‌اي كه احتياط همراه با حركت در مسير اهداف آرماني را در هر اقدام و تصميم‌گيري طلب نمايد.
نويسنده كتاب را به دو بخش تقسيم كرده است، در بخش اول و ابتدا به گونه‌اي عملي به تشريح بازمهندسي عمليات رواني‌-‌كاركردي و راهبردي درمقابله با شبيخون فرهنگي پرداخته و در ادامه آراء و نظريات خود را نيز مطرح كرده است. در بخش دوم و انتهايي كتاب براي اثبات آراء و نظريات خود وصف بخشي از آثار عمليات رواني دشمنان در حوادث قبل و بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري را به عنوان مطالعه موردي آورده است.
نگارنده كتاب منبع اصلي در بازمهندسي عمليات رواني را بازگشت سازمان‌هاي تبليغاتي به قرآن كريم مي‌داند. قرآني كه از نظر ايشان بلاغ و ابلاغ است. بدين معنا كه پيام قرآن بايد وارد عرصه مبارزه در برابر مشركان مطرح شود و با رسايي و آشكاري اين امر صورت پذيرد.
امام خميني (قدس النفس الزكيه) رهبري مبارزه و مقاومت در برابر عمليات رواني غرب عليه مسلمانان و مستضعفين را با توجه به همان بلاغ و ابلاغ قرآن در برابر بدگويان در جبهه جهاني كفر و نفاق و استكبار برعهده داشتند.
در عصر حاضر نيز رهبري مبارزه و مقاومت در برابر عمليات رواني غرب عليه مسلمانان و مستضعفين بر عهده‌ي مقام معظم رهبري است؛ رهبر عزيز و فرزانه انقلاب، حضرت آيت الله‌العظمي خامنه‌اي خطاب به استكبار جهاني و قدرتهاي زورگو مي‌فرمايند، شما يك‌بار، صد سال تاريخ منطقه را نوشتيد دوباره مي‌خواهيد تاريخ صدساله آينده منطقه را بنويسيد، ما و ملتهاي مسلمان منطقه نخواهيم گذاشت تاريخ صدساله آينده منطقه را شما بنويسيد، اين بار تاريخ صدساله آينده را خودمان خواهيم نوشت.
سؤال اصلي كتاب اين است كه چه سازمان‌هايي در طراحي روان‌شناختي و بالتبع، مهندسي اجتماعي و يا افكار عمومي اولويت دارند؟ نويسنده محترم معتقد است كه بدون مشاركت جمعي و رسانه‌اي امكان مهندسي آن وجود ندارد و اين كاركرد عمليات رواني موضوعي نيست كه بتوان با روز و تحميل يك رأي و سليقه در مورد آن نتيجه گرفت، لاجرم بايد در فرآيند مهندسي و آينده‌نگري از تجربه و خرد حاكم بر نيازها و رفتار مطلوب انساني مدد گرفت و آن را به سامان رسانيد.
از نظر نويسنده محترم لازمه‌ي تحقق مهندسي مطلوب در عمليات رواني، شناسايي محيط اجتماعي و فرهنگي مخاطب و كاربست‌هاي آن در حوزه اقتصادي، سياسي و فرهنگي خواهد بود. دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه ديني به عنوان يك مؤسسه توليد علم و دانش تخصصي و به لحاظ تمركز نخبگان فكري در آن، از دو جهت مي‌توانند در اين فرآيند مؤثر واقع شوند؛ از يك سو نخبگان دانشگاهي و حوزه‌هاي علميه ديني مي توانند با آگاهي از عناصر متفاوت توليد پيام و نظام‌هاي مربوط و آگاه‌سازي نسبت به اين عناصر و اركان، مقدمات تحقق مهندسي تبليغ را فراهم آورند و از سويي ديگر، با شناسايي عناصر ضعيف و ناسازگاري‌ها و ناهنجاري‌هاي حوزه مديريت عمليات رواني و تقويت منابع انساني و آموزش عناصر موجود و مرتبط و نيز تبيين نحوه‌ي ارتباط نظام‌مند و نظام‌وار بين عناصر مردمي و نخبگان و خواص اجتماعي به بسترسازي و تحقق مهندسي نوين عمليات رواني دركشور كمك كنند.
علاوه بر اين، مديران و نخبگان شاغل در هريك از حوزه‌ها و نظام‌هاي برشمرده، مي‌توانند با طراحي و بازسازي اصول و عملكردها، متناسب با نظامي كه در توليد فكر و بينش دنبال مي‌سازند، به رفع ناهنجاري‌ها يا نواقصي كه دراين خصوص وجود دارد اقدام نمايند.
ايجاد و ارتباط و هماهنگي بين دستگاه‌هاي مختلف توليد علم و تبليغي و رسانه‌اي و توليد اطلاعات و هم‌انديشي براي رفع ناسازگاري‌ها در اين پروسه وايجاد تحول، از جمله فعاليت‌هايي است كه دانشگاهيان و حوزويان با توجه به جايگاه علمي خود مي‌توانند در اين جهت ايفا كنند. عمل انقلابي و جهادي، تلاش هوشمندانه و آگاهانه، دلسوزي و احساس مسئوليت و صبر و تحمل از جمله مؤلفه‌هاي اساسي است كه براي تحقق اين فرآيند لازم و ضروري است.
با توجه به مباحث جامع مطرح شده در كتاب مخاطبان كتاب شامل؛ مديران راهبردي، دانشگاهيان، مشاوران عالي در مراكز خط مشي و سياست‌گذاري، حوزه‌هاي علمي و پژوهشي به خصوص در حيطه‌ي روان‌شناسي، شوراي امنيت ملي و مجمع تشخيص مصلحت نظام مي شوند.
كتاب «بازمهندسي عمليات رواني كاركردي راهبردي در مقابله با شبيخون فرهنگي» را دكتر سيدحسن فيروزآبادي تاليف كرده و انتشارات دانشگاه عالي دفاع ملي آن را در سال 1388 و 96 صفحه منتشر كرده است.
کد خبر: 8077
Share/Save/Bookmark