نشست فصلی مدیران و فعالان میراث فرهنگی
گزارش تصویری هنرنیوز از نشست فصلی مدیران و فعالان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : سه شنبه ۵ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۵۴
کد خبر: 63060
 
نشست فصلی مدیران و فعالان میراث فرهنگی
نشست فصلی مدیران و فعالان میراث فرهنگی
نشست فصلی مدیران و فعالان میراث فرهنگی
نشست فصلی مدیران و فعالان میراث فرهنگی
نشست فصلی مدیران و فعالان میراث فرهنگی
نشست فصلی مدیران و فعالان میراث فرهنگی
نشست فصلی مدیران و فعالان میراث فرهنگی
نشست فصلی مدیران و فعالان میراث فرهنگی
نشست فصلی مدیران و فعالان میراث فرهنگی
نشست فصلی مدیران و فعالان میراث فرهنگی
نشست فصلی مدیران و فعالان میراث فرهنگی
نشست فصلی مدیران و فعالان میراث فرهنگی
نشست فصلی مدیران و فعالان میراث فرهنگی
نشست فصلی مدیران و فعالان میراث فرهنگی
نشست فصلی مدیران و فعالان میراث فرهنگی
نشست فصلی مدیران و فعالان میراث فرهنگی
نشست فصلی مدیران و فعالان میراث فرهنگی
نشست فصلی مدیران و فعالان میراث فرهنگی
نشست فصلی مدیران و فعالان میراث فرهنگی
نشست فصلی مدیران و فعالان میراث فرهنگی
نشست فصلی مدیران و فعالان میراث فرهنگی
نشست فصلی مدیران و فعالان میراث فرهنگی
نشست فصلی مدیران و فعالان میراث فرهنگی
نشست فصلی مدیران و فعالان میراث فرهنگی
نشست فصلی مدیران و فعالان میراث فرهنگی
Share/Save/Bookmark