طبخ غذاهای دریایی و شرقی در هتل هما
گزارش تصویری هنر نیوز از نشست خبری و اولین دوره بین المللی طبخ غذاهای دریایی و شرقی که در هتل همای تهران و با همکاری دانشگاه help مالزی برگزار شد. عگاس: محمد فتحی
 
تاريخ : چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۱
کد خبر: 72044
 
نشست خبری اولین دوره بین المللی طبخ غذاهای دریایی و شرقی
نشست خبری اولین دوره بین المللی طبخ غذاهای دریایی و شرقی
نشست خبری اولین دوره بین المللی طبخ غذاهای دریایی و شرقی
نشست خبری اولین دوره بین المللی طبخ غذاهای دریایی و شرقی
نشست خبری اولین دوره بین المللی طبخ غذاهای دریایی و شرقی
نشست خبری اولین دوره بین المللی طبخ غذاهای دریایی و شرقی
نشست خبری اولین دوره بین المللی طبخ غذاهای دریایی و شرقی
نشست خبری اولین دوره بین المللی طبخ غذاهای دریایی و شرقی
نشست خبری اولین دوره بین المللی طبخ غذاهای دریایی و شرقی
نشست خبری اولین دوره بین المللی طبخ غذاهای دریایی و شرقی
نشست خبری اولین دوره بین المللی طبخ غذاهای دریایی و شرقی
نشست خبری اولین دوره بین المللی طبخ غذاهای دریایی و شرقی
نشست خبری اولین دوره بین المللی طبخ غذاهای دریایی و شرقی
نشست خبری اولین دوره بین المللی طبخ غذاهای دریایی و شرقی
نشست خبری اولین دوره بین المللی طبخ غذاهای دریایی و شرقی
نشست خبری اولین دوره بین المللی طبخ غذاهای دریایی و شرقی
نشست خبری اولین دوره بین المللی طبخ غذاهای دریایی و شرقی
نشست خبری اولین دوره بین المللی طبخ غذاهای دریایی و شرقی
نشست خبری اولین دوره بین المللی طبخ غذاهای دریایی و شرقی
طبخ غذاهای دریایی و شرقی در هتل هما
طبخ غذاهای دریایی و شرقی در هتل هما
طبخ غذاهای دریایی و شرقی در هتل هما
طبخ غذاهای دریایی و شرقی در هتل هما
طبخ غذاهای دریایی و شرقی در هتل هما
طبخ غذاهای دریایی و شرقی در هتل هما
طبخ غذاهای دریایی و شرقی در هتل هما
طبخ غذاهای دریایی و شرقی در هتل هما
طبخ غذاهای دریایی و شرقی در هتل هما
طبخ غذاهای دریایی و شرقی در هتل هما
طبخ غذاهای دریایی و شرقی در هتل هما
Share/Save/Bookmark