امارت امیربهادر
نگاهی به ساختمان انجمن آثار ملی «امارت امیربهادر»
گزارش تصویری هنرنیوز از نگاهی اجمالی به ساختمان انجمن ملی آثار«امارت امیربهادر» واقع در منیریه ، خیابان بشیری. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۲۲
کد خبر: 58963
 
نگاهی به ساختمان انجمن ملی آثار «امارت امیربهادر»
نگاهی به ساختمان انجمن ملی آثار «امارت امیربهادر»
نگاهی به ساختمان انجمن ملی آثار «امارت امیربهادر»
نگاهی به ساختمان انجمن ملی آثار «امارت امیربهادر»
نگاهی به ساختمان انجمن ملی آثار «امارت امیربهادر»
نگاهی به ساختمان انجمن ملی آثار «امارت امیربهادر»
نگاهی به ساختمان انجمن ملی آثار «امارت امیربهادر»
نگاهی به ساختمان انجمن ملی آثار «امارت امیربهادر»
نگاهی به ساختمان انجمن ملی آثار «امارت امیربهادر»
نگاهی به ساختمان انجمن ملی آثار «امارت امیربهادر»
نگاهی به ساختمان انجمن ملی آثار «امارت امیربهادر»
نگاهی به ساختمان انجمن ملی آثار «امارت امیربهادر»
نگاهی به ساختمان انجمن ملی آثار «امارت امیربهادر»
نگاهی به ساختمان انجمن ملی آثار «امارت امیربهادر»
نگاهی به ساختمان انجمن ملی آثار «امارت امیربهادر»
نگاهی به ساختمان انجمن ملی آثار «امارت امیربهادر»
نگاهی به ساختمان انجمن ملی آثار «امارت امیربهادر»
نگاهی به ساختمان انجمن ملی آثار «امارت امیربهادر»
نگاهی به ساختمان انجمن ملی آثار «امارت امیربهادر»
نگاهی به ساختمان انجمن ملی آثار «امارت امیربهادر»
نگاهی به ساختمان انجمن ملی آثار «امارت امیربهادر»
نگاهی به ساختمان انجمن ملی آثار «امارت امیربهادر»
نگاهی به ساختمان انجمن ملی آثار «امارت امیربهادر»
نگاهی به ساختمان انجمن ملی آثار «امارت امیربهادر»
نگاهی به ساختمان انجمن ملی آثار «امارت امیربهادر»
Share/Save/Bookmark