گالری گردی هنرنیوز/ «اتوپينه» در موزه هنرهاي معاصر تهران
گزارش تصویری هنرنیوز از موزه هنرهای معاصر تهران ، نمايشگاه آثار اتوپينه (هنرمند آلمانی) که تا 28 فروردين ماه سال آينده در موزه هنرهاي معاصر تهران ادامه دارد. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۲۰
کد خبر: 79658
 
نمايشگاه آثار اتوپينه (هنرمند آلمانی) در موزه هنرهاي معاصر تهران
نمايشگاه آثار اتوپينه (هنرمند آلمانی) در موزه هنرهاي معاصر تهران
نمايشگاه آثار اتوپينه (هنرمند آلمانی) در موزه هنرهاي معاصر تهران
نمايشگاه آثار اتوپينه (هنرمند آلمانی) در موزه هنرهاي معاصر تهران
نمايشگاه آثار اتوپينه (هنرمند آلمانی) در موزه هنرهاي معاصر تهران
نمايشگاه آثار اتوپينه (هنرمند آلمانی) در موزه هنرهاي معاصر تهران
نمايشگاه آثار اتوپينه (هنرمند آلمانی) در موزه هنرهاي معاصر تهران
نمايشگاه آثار اتوپينه (هنرمند آلمانی) در موزه هنرهاي معاصر تهران
نمايشگاه آثار اتوپينه (هنرمند آلمانی) در موزه هنرهاي معاصر تهران
نمايشگاه آثار اتوپينه (هنرمند آلمانی) در موزه هنرهاي معاصر تهران
نمايشگاه آثار اتوپينه (هنرمند آلمانی) در موزه هنرهاي معاصر تهران
نمايشگاه آثار اتوپينه (هنرمند آلمانی) در موزه هنرهاي معاصر تهران
نمايشگاه آثار اتوپينه (هنرمند آلمانی) در موزه هنرهاي معاصر تهران
نمايشگاه آثار اتوپينه (هنرمند آلمانی) در موزه هنرهاي معاصر تهران
نمايشگاه آثار اتوپينه (هنرمند آلمانی) در موزه هنرهاي معاصر تهران
نمايشگاه آثار اتوپينه (هنرمند آلمانی) در موزه هنرهاي معاصر تهران
نمايشگاه آثار اتوپينه (هنرمند آلمانی) در موزه هنرهاي معاصر تهران
نمايشگاه آثار اتوپينه (هنرمند آلمانی) در موزه هنرهاي معاصر تهران
نمايشگاه آثار اتوپينه (هنرمند آلمانی) در موزه هنرهاي معاصر تهران
نمايشگاه آثار اتوپينه (هنرمند آلمانی) در موزه هنرهاي معاصر تهران
نمايشگاه آثار اتوپينه (هنرمند آلمانی) در موزه هنرهاي معاصر تهران
نمايشگاه آثار اتوپينه (هنرمند آلمانی) در موزه هنرهاي معاصر تهران
نمايشگاه آثار اتوپينه (هنرمند آلمانی) در موزه هنرهاي معاصر تهران
نمايشگاه آثار اتوپينه (هنرمند آلمانی) در موزه هنرهاي معاصر تهران
نمايشگاه آثار اتوپينه (هنرمند آلمانی) در موزه هنرهاي معاصر تهران
Share/Save/Bookmark