اختتامیه پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان-اروند
گزارش تصویری هنرنیوز از مراسم اختتامیه پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان-اروند.
 
تاريخ : چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۴۷
کد خبر: 79514
 
اختتامیه پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان-اروند
اختتامیه پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان-اروند
اختتامیه پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان-اروند
اختتامیه پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان-اروند
اختتامیه پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان-اروند
اختتامیه پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان-اروند
اختتامیه پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان-اروند
اختتامیه پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان-اروند
اختتامیه پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان-اروند
اختتامیه پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان-اروند
اختتامیه پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان-اروند
اختتامیه پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان-اروند
اختتامیه پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان-اروند
اختتامیه پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان-اروند
اختتامیه پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان-اروند
اختتامیه پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان-اروند
اختتامیه پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان-اروند
اختتامیه پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان-اروند
اختتامیه پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان-اروند
اختتامیه پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان-اروند
Share/Save/Bookmark